Kouluihin lisää kuria?

  Blogi

Viimeaikaisessa keskustelussa on nostettu esiin kurin palauttaminen kouluihin. Kuri sanana viittaa ankaraan ohjaamiseen tai vastahyökkäykseen, jossa ei ole sijaa kuulluksi ja nähdyksi tulemiselle. Kurin sijaan on hedelmällisempää puhua työrauhasta, jolloin puhutaan myös turvallisuudesta. Onko kaikilla rauha tehdä töitä turvallisessa kouluympäristössä?

Huonoon työrauhaan on monia syitä. Ongelma voi olla opettajan tavassa käsitellä ryhmää/yksilöitä tai oppilaan kyvyssä vastaanottaa ja noudattaa ohjeita. Koko ryhmän huono käytös voi liittyä murrosikään tai siihen että käsiteltävä aihe ei kiinnosta oppilaita. Tilanne pitää ensisijaisesti saada haltuun monipuolisilla työtavoilla ja sisältöjen karsimisella. Ei kuria koventamalla.

Perusopetuslaissa säädetyistä kurinpitokeinoista kasvatuskeskustelu ja jälki-istunto ovat hyvin yleisessä käytössä kouluissa. Jos kasvatuskeskustelusta, jälki-istunnosta ja tehdyistä tukitoimista huolimatta oppilaan epätoivottava käytös jatkuu on mahdollista käyttää myös kovempia kurinpitokeinoja. Laki mahdollistaa kirjallisen varoituksen antamisen tai määräajaksi koulusta erottamisen. Ne ovat kuitenkin harvemmin käytössä. (Mielestämme) rehtorin tulisi tarttua rohkeasti myös näihin keinoihin jos työrauhan ja turvallisuuden takaaminen kaikille oppilaille ja henkilöstölle sitä edellyttää.

Koulujen työrauhasta on puhuttu siihen sävyyn niin kuin se olisi huonontunut kaikkialla. Tälle ei kuitenkaan ole tutkimusnäyttöä. Sen sijaan tutkimuksissa on todettu, että työrauha vaihtelee suuresti sekä koulujen välillä että saman koulun sisällä. Yksi selkeä muutos kouluissa on ollut siirtyminen uudenlaisiin, avoimiin oppimistiloihin sekä oppilasryhmien koon kasvaminen. On päivänselvää, että isommassa ryhmässä häiriöt ovat todennäköisempiä. Siksi perusopetuksessa tulee varmistaa riittävän pienet ryhmäkoot ja opettajille tarpeeksi aikaa jokaisen oppilaan kohtaamiseen. Inkluusio, jota on valitettavasti käytetty monessa kunnassa säästökeinona, on vaikuttanut työrauhaongelmiin. Jotta inkluusio toimisi tarkoituksenmukaisesti on olennaista tukea opettajien työtä luokassa lisäämällä erityisopettajia ja avustajia oppilaiden tuen tarpeen mukaan.

Koulun työrauhasta ja turvallisuudesta puhuttaessa on myös olennaista osallistaa oppilaat koulun järjestyssääntöjen laatimiseen. Oppilaat sitoutuvat yhteisiin pelisääntöihin paremmin ja ottavat vastuuta turvallisesta kouluympäristöstä. Myös kotien rooli on tärkeä. Mikäli huono käytös sallitaan kotona, on sitä vaikea muuttaa muuksi koulussa.

Katja Isomöttönen
Anna Nurmi

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.